ด่านศุลกากรคลองใหญ่ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี

Visitors: 66,064