คณะสถานฑูตญี่ปุ่นขอเข้าพบนายด่านศุลกากรคลองใหญ่

            

 

       

Visitors: 66,068