คณะสถานฑูตญี่ปุ่นขอเข้าพบนายด่านศุลกากรคลองใหญ่

            

 

       

Visitors: 72,407