พิธีเปิดสถานที่ตรวจสอบสินค้าขาเข้า-ขาออก ด่านศุลกากรคลองใหญ่

            

 

       

Visitors: 74,921